Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

5.Sinif Sosyal Bilgiler 2. Donem 3. Yazılı Soruları


200.. – 200… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 60.YIL YİBO SOSYAL BİLGİLER DERSİ

5.SINIF II. DÖNEM III. YAZILI SINAV SORULARI

Adı : No: Notu:

Soyadı :

31 Mayıs 2007 Perşembe

1) Gönüllü sivil-toplum kuruluşlarında çalışanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çıkar gözetmezler.

B) Para karşılığında çalışmazlar.

C) Toplum yararına çalışmazlar.

D) Gönüllü olarak çalışırlar.
2) Aşağıdakilerden hangisi yazılı ku-rallardan değildir?

A) Vergi vermek

B) Alışverişlerden sonra fiş, fatura almak

C) Askerlik yapmak

D) Büyüklerimize saygılı olmak
3) Aşağıdakilerden hangisi merkezi yö-netim birimidir?

A) Türk Hava Kurumu B) TEMA

C) Milli Eğitim Bakanlığı D) Dernekler
4) Ülkemizde toplum ilişkilerinin dü-zenli yürümesini sağlayan yasalar aşa-ğıdakilerden hangisi tarafından çıka-rılmaktadır?

A) Valiler B) Belediye Baş-kanları

C) Başbakan D) TBMM
5) Devlet işlerinin başkentten yönetil-diği idari sisteme merkezi yönetim de-nir. Merkezi yönetim organları Anka-ra’dadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mer-kezi yönetim organlarından biri değil-dir?

A) Başbakanlık B) Cumhurbaşkan-lığı

C) Belediye D) İçişleri Ba-kanlığı
6) I. Oyun oynarlar.

II. Aynı giysileri giyerler.

III. Beslenirler.

IV. Aynı şehirde yaşarlar.

V. Aynı yemekleri yerler.

Yukarıdakilerden hangileri, dünya ço-cuklarının ortak özellikleridir?

A) I ve III B) II ve IV

C) II, III ve IV D) III, IV ve V7) Parayı ilk bulan ve kullanan uygar-lık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısırlılar B) Sümerler

C) Lidyalılar D) Hititler

8) Aşağıdakilerden hangisi, Taç Mahal’i ve Orhun Anıtları’nı görmek için gitmemiz gereken ülkelerdir?

A) Türkmenistan – Moğolistan

B) Hindistan – Moğolistan

C) Çin – Türkmenistan

D) Hindistan – Türkiye

9) Aşağıdaki uluslar arası kuruluşlar-dan hangisinin kuruluş amacı insanlığın ortak mirasını korumaktır?

A) ILO B) UNICEF

C) IMF D) UNESCO

10) Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile yönetilen ülkelerde görülmez?

A) Cumhurbaş-kanı B) Kral

C) Belediye başkanı D) Meclis

11) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin başka bir ülkeyle ticaret yaptığının kanıtıdır?

A) Tarıma dayalı üretim yapılması.

B) İhracat ve ithalat yapılması.

C) Gıda sanayinin gelişmesi

D) Tüketimin fazla olması

12) Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevlerinden biri değildir?

A) Cadde ve sokakların temizlenmesi

B) Şehir içindeki yolları düzenlemek

C) Şehir içinde yayalar için alt ve üst geçitler yapmak

D) Vali ve kaymakamı tayin etmek13) Dünyanın yedi harikasından beş tanesini yazınız…

14) Türkiye Cumhuriyeti’nde yasama, yürütme ve yargı görevleri kime aittir? Açıklayınız…
15) Türkiye’deki önemli turistik mekânlardan 5 tanesini yazınız…Not Baremi: 1’den 12. soru arası 5 puan, 13. soru (3+3+3+3+3) 15 puan,

14.soru 15 puan, 15.soru (2+2+2+2+2)10 puan değerindedir.

Başarılar Dilerim…*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites