Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

ingilizce Bağlaçlar Bağlaç - 1

İngilizce Bağlaçlar - 1


Bağlaç: İki cümleciği (kelime veya cümleyi değil) birbirine bağlayan yapılardır.

Coordinating Conjunction / Düzenleme Bağlaçları
Sentence Connector / cümle bağlayıcıları
Correlative Conjunction / İlişki sağlayan bağlaçlar
Adverbial (Subordinating) Conjunction

////////////////////////////////////////////////////

Coordinating Conjunction :

Düzenleme Bağlaçları

İki cümlecik arasındaki bağlantıyı sağlayan bağlaçlardır. Bu Bağlaçlar mutlaka iki cümlecik arasında bulunurlar

And: ve (paralellik arz eden bağlaçtır.)
But: ama, ancak, fakat (zıtlık bağlacıdır.)
Or: veya (iki alternatiften birini seçen bağlaçtır.)
Nor: ne de (or’un olumsuzu olup iki alternatiften hiç biri anlamındadır.)
So: bundan dolayı (sonuca götüren bağlaçtır.)
For: edat olarak,“için”; bağlaç olarak iki cümlecik arasında “zira-çünkü / -dığı için” anlamındadır.
Yet: zarf olarak, “henüz”anlamında; bağlaç olarak “halbuki” anlamındadır.

Örnekler:

And :

He opened the door and threw the bag out. ( Kapıyı Açtı ve çantayı dışarı attı.)

But :

She is a good girl but She doesn't study her lessons. ( İyi bir kız ama derslerine çalışmaz)

Or :

You must drink a tea or coffee. ( bir çay veya kahve içmelisin.)

Nor: Bu bağlac kendisinden sonra devrik bir yapı ister. örneğe dikkat ediniz

She didn’t call us, nor did she write to us. (O bizi aramadı, ne de bize yazdı.)

So:

It is cold so They must put on their coat.. (Hava soğuk, bu yüzden ceketlerini giymeliler.)

For:

she doesn't pass this exam for She doesn't study her lesson. ( Bu sınavı geçemez zira dersine çalışmazdı)

Yet:

I wanted my son to be an engineer, yet he preferred the medicine. (Ben oğlumun bir mühendis olmasını istedim, halbuki o tıpı tercih etti.)

////////////////////////////////////////////////////

Sentence Connector

cümle bağlayıcıları

İki cümleden Biri bitmiş, noktalanmıştır , ikinci cümle ise birinci cümleye ilişkilidir. Cümle bağlayıcıları ikinci cümlenin başında, ortasında veya sonunda olabilirler. cümle bağlayıcılarını dört grupta incelemek gerekir.

Grup: 1. İki cümle arasında paralel bir ilişki sağlayanlar

(en çok kullanılan ilk ikisidir.)

Furthermore : ayrıca, üstelik.
Moreover : ayrıca, üstelik.
What’s more : ayrıca, üstelik.
In addition : ayrıca, üstelik.
Also : ayrıca, üstelik.
besides : ayrıca, üstelik.

Örnek :

You'll need pliers. You'll also need tape. - (Sana kerpeten lazım. Bir de (ayrıca) bant.)
She is a lawyer. Besides, she is a mother to two children . - ( O bir avukattır, ayrıca iki çocuklu bir annedir)

Grup: 2. İki cümle arasında bir zıtlık ilişki sağlayanlar

(en çok kullanılan “however” dır.)

However : ancak, bununla beraber
Nevertheless : ancak, bununla beraber
Nonetheless : ancak, bununla beraber
On the contrary : ancak, bununla beraber
Still : ancak, bununla beraber

Örnek:

She woked hard. However, She wasn't able to pass ( O sıkı çalıştı ancak geçemedi)

I'm sorry about this. Still, I'm sure that in the end it's for the best. - ( Üzgünüm. Bununla beraber bundan iyi bir sonuç çıkacağına inanıyorum.)

Grup: 3. Sonuca götüren bağlayıcılar

(en çok kullanılan ilk üçüdür.)
Therefore : Sonuç olarak, böylece - bu yüzden
Thus : Sonuç olarak, böylece - bu yüzden
Hence : Sonuç olarak, böylece - bu yüzden
As a result : Sonuç olarak, böylece - bu yüzden
Consequently : Sonuç olarak, böylece - bu yüzden

Örnek:

I did not study hard. Therefore, I failed. ( Sıkı çalışmadım. Sonuç olarak kaldım.)
There's no electricity; thus we can't use it.- ( Elektrik yok; bu yüzden onu kullanamıyoruz.)

Grup: 4. Alternatif belirten bağlayıcılar

Or else : aksi taktirde - yoksa
Otherwise : aksi taktirde - yoksa

Örnek:

They must hurry. Otherwise, They will be late.- ( Acele etmeliler, aksi taktirde geç kalacaklar.)
Go now or else you'll miss the train. - (Şimdi git, yoksa treni kaçıracaksın.)

////////////////////////////////////////////////////

Correlative Conjunction

İlişki sağlayan bağlaçlar

Not only ..........but also: sadece değil ..........aynı zamanda -
Both ..........and: hem..........hem de
Either ..........or: ya ..........ya da (İki alternatiften biri)
Neither ..........nor: ne ..........ne de (İki alternatiften hiç biri)
Whether ..........or: gerek ..........gerekse (olsun ..........olsun)

Örnekler:

Neither her mother nor her father supports her. – (Ne annesi ne de babası onu desteklemez.)
They will either send it today or tomorrow. – (Ya bugün ya da yarın gönderecekler.)
Both your friends and your family should support you. – (Hem arkadaşlarının hem de ailenin seni desteklemesi gerekir.)
He is trying to decide whether to be a teacher or a historian. – (Tarihçimi yoksa öğretmenimi olacağına karar vermeye çalışıyor.)

Not only ..........but also: sadece değil ..........aynı zamanda -

Bu bağlaçta ayrıca başka bir kullanım daha da vardır. “also” de, da anlamındadır. Bu anlama gelen “as well” sözcüğü de “also” yerine kullanılabilir. Yalnız bu kullanımda önemli bir özellik vardır. “as well” sözcüğü “but”tan ayrılır ve cümle sonuna gider. Çünkü “as well” sözcüğü daima cümle sonunda yazılır.

The robber not only shot around but also crashed everything. - (Soyguncular sadece etrafa ateş etmediler, aynı zamanda her şeyi yerle bir ettiler.)
The robber not only shot around also crashed everything. - (Soyguncular sadece etrafa ateş etmediler, aynı zamanda her şeyi yerle bir ettiler.)
The robber not only shot around but crashed everything. - (Soyguncular sadece etrafa ateş etmediler, aynı zamanda her şeyi yerle bir ettiler.)
The robber not only shot around but crashed everything as well. - (Soyguncular sadece etrafa ateş etmediler, aynı zamanda her şeyi yerle bir ettiler.)

Önemli Kural

Not only ..........but also bağlacının kullanımında “not only” kısmı cümlenin başına alınarak da yazılabilir. Bu kullanım bağlacın rahat görülebilmesi için yapılan bir harekettir. Bu durumda kural ihlal edildiği için telafisi gerekmektedir. Bu da “not only”den sonraki cümleciğin devrik olması ile sağlanır.

He not only insulted his friends but also beat them. (O sadece arkadaşlarına hakaret etmedi aynı zamanda onları dövdü.)
Not only he did insult his friends but also beat them. (O sadece arkadaşlarına hakaret etmedi aynı zamanda onları dövdü.)

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites