Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

4.SINIF FEN BİLGİSİ TESTİ

1. I. Esnek yapılıdır.
II. Birbirleriyle eklemlerle bağlıdır.
Kemikle ilgili yukarıda verilen bil­giler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Yalnız I doğru B. Yalnız II doğru C. Her ikisi de doğru D. Her ikisi de yanlış
2. Aşağıda verilenlerden hangisi is­keletin görevlerinden biri değil­dir?
A. Vücudun dik durmasını sağlar. B. İç organları korur.
C. Oksijenin vücuda dağıtılmasını sağlar. D. Vücudun hareket etmesinde rol oynar.
3. I. Kasılıp gevşeyerek hareketi oluşturur.
II. Kasıldığında incelir.
III. Lifli bir yapısı vardır.
Yukarıda kaslarla ilgili verilen bil­gilerden hangileri doğrudur?
A.I B.I ve II C.I ve III D.II ve III
I. Kollar a. Yassı kemik
II. Omurga b. Uzun kemik
III. Kafatası c. Kısa kemik
4. Yukarıda iskeleti meydana getiren kısımlar ve bunlarda bulunan kemik çeşitleri gruplandırılmıştır.
Buna göre iskelet kısımları ve kemik çeşidi eşleştirilmesi aşağı­dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I II III
A. b c a
B. a b c
C. c a b
D. b a c
5. I. İskeletimizi oluşturan kemikler ....................bir yapıya sahiptir.
II. Kasılma sırasında kasların boyu ……………….
Yukarıda verilen cümlelerin doğru tamamlanması için boş yerlere aşağıdakilerden hangileri yazıl­malıdır?
I II

A. sert uzar
B. esnek uzar
C. yumuşak kısalır
D. sert kısalır
6. I- Vücudumuzda bulunan kemikle­rin birbirine bağlandığı yere ..........adı verilir.
II. Düzenli ve bilinçli yapılan......... kas ve kemik gelişimi için fayda­lıdır.
Yukarıda verilen cümlelerin doğru tamamlanması için boş yerlere aşağıdakilerden hangileri gelme­lidir?
I II
A. kiriş spor
B. birleşme yeri spor
C. bağlantı yeri egzersiz
D. eklem egzersiz
7. Kaslar kasılma sırasında oksijen tü­ketir. Kasılmanın şiddeti veya yapı­lan işin ağırlığına göre oksijen tüke­timi değişir.
Buna göre aşağıda verilen faali­yetleri gerçekleştiren bir kişinin oksijen tüketiminin azdan çoğa doğru sıralaması nasıl olur?
I. 20 kg yükü düz yolda taşıma
II. 10 kg yükü düz yolda taşıma
III. 20 kg yükü merdivenlerden çı­karma
A. I, III, II B. II, I, III C. III, II, I D. II, III, I


8. I. Burun
II. Yutak
III. Gırtlak
IV. Soluk borusu
V. Akciğer
Yukarıda verilen solunum organ­larından hangileri göğüs kafesi içinde yer alır?
A. IV, V B. III, IV, V
C. I, II, III D. I, II, V
9.Aşağıda verilenlerden hangisi burnun solunumla ilgili görev­lerinden biri değildir?
A. Havayı alarak yutağa iletmesi
B. Havayı mikroplardan arındırması
C. Havadaki koku taneciklerini algı­laması
D. Havayı nemlendirip, ısıtması
10. I. Serum hortumu
II. Cam huni
III. Y boru
IV. Balon
V Makas
Öğretmen, Fen ve teknoloji dersin­de bir etkinlikte kullanılmak üzere öğrencilerden yukarıdaki malzeme­leri getirmelerini istiyor.
Bu etkinlikte öğretmen aşağıda-kilerden hangisini yaptıracak ola­bilir?
A. akciğer modeli
B. stetoskop modeli
C. diyafram modeli
D. soluk borusu modeli
11. I. Vücudun oksijen ihtiyacının art­ması
II. Anîden korkma ve heyecanlan­ma
III. Uykuya dalma
Yukarıda verilenlerden hangileri kalbin çalışmasını hızlandıran etkenlerdendir?
A. yalnız I B. II, İli C. I, III D. I, II

Zaman dilimi Nabız sayısı
1 75
2 85
3 60
4 79
I. Dinlenme
II. Yüksek tempolu yürüme
III. Düşük tempolu yürüme
IV. Koşma
12.Tabloda bir öğrencinin birbirini takip eden zaman dilimlerindeki nabız sayıları verilmiştir.
Buna göre, bu zaman dilimlerinde öğrenci yukarıda verilen etkinlikleri hangi sırayla gerçekleştirmiştir?
A. III, IV, I, II B. IV, III, II, I
C. II, III, I, IV D. III, IV, II, I
13. I. Nabzın en iyi sayılma yolların­dan biri sağ elin işaret ve orta parmağını sol bileğin iç tarafına, baş parmak tümseğinin hemen arkasına gelecek biçimde yer­leştirmektir.
II. Steteskop doktorların, hastaları­nın kalp ve diğer bazı organlarını dinlemek için kullandığı araçtır.
Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene­bilir?
A. Yalnız I doğru
B. Yalnız II doğru
C. Her ikisi de doğru
D. Her ikisi de yanlış
14. İnsan ve iskelet arasındaki ilişki bina ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
A. binanın temeli
B. binanın demirleri
C. binanın tuğlaları
D. binanın çatısı
I. İskeletimizin sadece kısa kemik­lerden oluşmuş kısmı hangisi­dir?
II. İskeletimizin sadece yassı ke­miklerden oluşmuş kısmı hangi­sidir?
15.Yukarıda verilen, iskeletimizin kısımlarıyla İlgili soruların cevap­ları hangi seçenekte doğru veril­miştir?
I II
A. kollar göğüs kafesi
B. bacaklar omurga
C. omurga kafatası
D. göğüs kafesi kollar
16. İskeletin görevlerinden birisi de ha­yati organları, çarpma vurma ve darbe gibi dış etkilerden korumaktır.
I. Kalp
II. Akciğer
III. Böbrek
Buna göre, yukarıda verilen or­ganlardan hangileri iskelet tara­fından dış etkilerden korunur?
A. Yalnız I B. II, III C. I, III D. I, II
17.Ahmet ve Rıza, kası incelemek için, kasaptan aldıkları dana etini kul­lanıyorlar. Etin, önce rengi ve diğer fiziksel özelliklerini, bir büyükleri yardımıyla haşladıktan sonra da yapısını inceliyorlar.
Bu inceleme sonunda Ahmet ve Rıza aşağıdaki sonuçlardan han­gilerine ulaşamaz?
I. Kas kırmızı renklidir.
II. Sert bir yapısı vardır.
III. Liflerden oluşmuştur.
A. yalnız I B. yalnız II C. I, II D. II, III
18

Yukarıda verilen iskelet kısımları hangi tür kemiklerden oluşur?
I II
A. uzun kısa
B. yassı uzun
C. yassı kısa
D. kısa yassı
19. Solunum yapılarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A. Akciğer göğüs kafesi içinde yer alır. B. Sigara akciğerler için zararlıdır.
C. Soluk borusu akciğerlerde ikiye ayrılır. D. Ağız ve burun boşluğunun bir­leştiği yere gırtlak denir.
20. I. Kalp
II. Yutak
III. Akciğer
IV. Damar
V. Soluk borusu
VI. Kan
Yukarıda verilen yapıların solu­num ve dolaşıma ait olma duru­muna göre, gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde veril­miştir?
Solunum Dolaşım
A. I, IV, V VI,II,III
B. I,II, III, V IV, VI
C. II, IV, VI I, IV, V
D. III, IV II, IV, VI

21. I. Oksijen
II. Karbon dioksit
III. Besin
Yukarıda verilenlerden hangileri kan tarafından taşınan maddeler­dendir?
A. I, II B. yalnız I C. II, III D. hepsi
22. Kalbin kanı pompalaması sırasında meydana gelen etkiyi vücudu­muzun bazı bölümlerindeki damar­lardan daha iyi hissederiz.
Buna göre, yandaki şekilde numaralandırılmış kısımlardan hangilerinde bu etki daha iyi hissedilir?
A. I, II
B. I, D. II.
C. II, IV
D. I, II,

23. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi­ni yapan bir kişide soluk ve nabız hızı en düşüktür?
A. kitap okuma
B. futbol oynama
C. merdiven çıkma
D. yürüyüş yapma

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites