Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

PROGRAM GELİŞTİRME - ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME SORULARI

PROGRAM GELİŞTİRME - ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME

   1.       Bir öğretmen olarak branşınızla ilgili okutacağınız ders kitabını inceliyorsunuz. Kitaptaki içeriğin ünitenin başlarında ve sonlarında sorularla desteklenmediğini gördünüz. Bu durumda içerik düzenleme ilklerinden hangisi ihmal edilmiştir?
 A)      Görsel düzen
 B)      Alıştırma
 C)      Soyutlama
 D)      Materyal Örgütleniş
 E)      Vardama

  2.      Bağlama çalma becerisini kazanmış bir bireyin zorlanmadan gitar çalabilmesi psikomotor alanın hangi basamağına uygun bir davranıştır?
 
      A)      Uyarılma
B)      Kılavuz denetiminde yapma
C)      Beceri haline getirme
D)      Duruma uydurma
E)      Yaratma

  3.      Aşağıdakilerden hangisi eğitim durumlarında düzeltme yapılırken gösterilmesi gereken bir öğretmen davranışı değildir? 
     
A)      Öğrencinin yaptığı davranışa ilişkin ipucu verilmesi
B)      Öğrencinin eksikleri ve yanlışlarının geciktirilmeden düzeltilmesi
C)      Düzelteme konusunda yardıma ihtiyaç duyan her öğrenciyle ilgilenilmesi
D)      Öğrencinin yanlışına ve eksiğine ilişkin uyarılması
E)      Öğrencilere yanlışlarına ve eksiklerine ilişkin öğrencilere sözel ve görsel uyarıcılar sunulması

  4.      Aşağıdakilerden hangisi Daimici ve Esasici felsefeyi temele alan program yaklaşımlarındandır?
 
A)      Geniş Alanlar Yaklaşımı
B)      Açık Okul Yaklaşımı
C)      Çekirdek Program Yaklaşımı
D)      Fonksiyonel Yaklaşım
E)      Etkinliğe Dayalı Program Yaklaşımı

 5. Program Geliştirme sürecinde, programın uygulamadaki performansı hakkında karar verilen aşama hangisidir?
    
     A) Hazırlama
     B) Tasarlama
     C) Deneme
     D) Değerlendirme
     E) Düzeltme

 6. Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel Alana örnek bir davranış olamaz ?
 
A)      Sporun önemini açıklama
B)      Verilen bir metni tür özelliklerine göre eleştirme
C)      Bir şiiri belli bir formda besteleme
D)      Problemi çözmek için gerekli verileri sayma
E)      Trafikte dikkat edilecek noktaları saptama

 7. Aşağıdakilerden hangisi genel hedeflerle ilgili olarak söylenebilir?
 
  A) Okul düzeyinin hedefleri olamazlar
  B)      Davranışsal tanımları yapılabilir
  C)      Yıllık planda kullanılmazlar
  D)      Ülkenin politik felsefesini yansıtırlar
  E)      İstendik nitelikleri kazanmış bireyi tanımlarlar

 8. Bir program geliştirme çalışmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce yapılır?
 
  A) Hedeflerin saptanması
  B)      İçeriğin örgütlenmesi
  C)      İhtiyaç analizinin yapılması
  D)      Eğitim durumlarının tasarlanması
  E)      Ölçme araç ve yollarının belirlenmesi

 9. Hedefler saptanırken ilgili disiplin alanının özelliklerinin belirlenmesinde hangisi incelenmelidir?
 
  A) Kalkınma ihtiyacı
  B)      Toplumsal beklentiler
  C)      Kalkınma düzeyi
  D)      Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları
  E)      Konu alanın nitelikleri

 10. “Eğitim programı, sosyal değişme ve bilimsel gelişmelerden doğan bilgi değişikliklerini kapsamalıdır” ifadesi eğitim programının   hangi niteliğini belirtir?
    
     A) Aşamalılık
     B)  Denencellik
     C)    Etkililik
     D)    Dinamiklik
     E)  Uygulanabilirlik

 11. Bir eğitim programında içerik en anlaşılır şekilde düzenlenerek, her boyutuyla öğrenciye hazır bir şekilde veriliyorsa bu program hangi yaklaşıma göre düzenlenmiştir?
 
 A)      Aktiviteye dayanan program yaklaşımı
 B)      Sosyal süreç ve yaşantılara dayanan program yaklaşımı
 C)      Derslere göre düzenlenen program yaklaşımı
 D)      Hümanist program yaklaşımı
 E)      Problem merkezli program yaklaşımı

 12. Öğrendiği bir yöntemi, yeni sorunların çözümünde kullanabilen bir birey, bilişsel alanın hangi basamağında
       bir davranış göstermiş olur?
     
     A) Bilgi 
     B) Kavrama
     C) Uygulama
     D) Analiz
     E) Sentez

 13. Aşağıdakilerden hangisi kavrama düzeyi bir davranıştır?
 
A) Bir kavramı tanımlama
B)      Bir dizi tarihi olguyu kronolojik olarak sıralama
C)      Bir olgunun sebep-sonuç ilişkisini açıklama
D)      Kavramları kullanarak yeni kavramlar oluşturma
E)      Kavramlar arası ilişkileri saptama


 14. Aşağıdakilerden hangisi içerik düzenlenirken göz önüne alınması gereken ilkelerden değildir?
 
A) Somuttan – soyuta
B)      Genelden – özele
C)      Bilinenden – bilinmeyene
D)      Basitten – karmaşığa
E)      Kolaydan – zora

 15. Aşağıdakilerden hangisi içerik düzenleme yaklaşımlarından değildir?

A) Doğrusal programlama yaklaşımı
     B)      Piramitsel programlama yaklaşımı
     C)      Modüler programlama yaklaşımı
     D)      Fonksiyonel programlama yaklaşımı
     E)      Sarmal programlama yaklaşımı

 16. İçerikle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hedef davranışlara uygun olarak hazırlanmalıdır
B) Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır
C) Bilgiler birbirinden bağımsız olarak sıralanmalıdır
D) Öğrenci için anlamlı olmalıdır
E) Görsel ögelerle desteklenmelidir


          17. Aşağıdakilerden hangisinde öğretim hizmetinin niteliğini oluşturan değişkenlerin ikisi kullanılmamıştır?
 
         A)      Öğretmenin doğru cevap veren öğrenciye “evet doğru” demesi
         B)      Öğretmenin doğru cevap veren öğrenciye “ doğru, aferin” demesi
         C)      Öğretmenin yanlış cevap veren öğrenciye “ tablonun alt bölümüne bir daha bak” demesi
         D)      Öğretmenin yanlış cevap veren öğrenciye “ hayır” diyerek doğru cevabı söylemesi
         E)      Öğretmenin eksik cevap veren öğrenciye,“bu konularda eksiğin var” diyerek eksiği tamamlaması

          18. Anlatma yöntemi, aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılırsa en az etkili olur?
 
        A)      Dersin giriş bölümünde dikkat çekmede
        B)      Dersin sonunda öğrenilenlerin özetlenmesinde
        C)      Dersin geliştirme bölümünde konuyu sunmada
        D)      Dersin geliştirme bölümünde öğrenciye püf noktalarının açıklanmasında
        E)      Dersin giriş bölümünde işlenecek konuların öğrenciye tanıtılmasında

           19. Doktor adaylarının kadavra üzerinde çalışması aşağıdaki öğretim
                 yöntemlerinin hangisine örnek olabilir?
 
        A)      Örnek Ola
        B)      Demonstrasyon
        C) Dramatizasyon
        D) Benzetişim
        E) Gözlem

           20. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi, birincil kaynaktan bilgi edinme açısından, diğerlerinden üstündür?
    
         A)      Tartışma
         B)      Gezi
         C)      Deney
         D) Dramatizasyon
         E)  Problem Çözme

          21. Aşağıdakilerden hangisi grupla öğretim yöntemlerinden değildir?
 
A)   Tartışma
B)   Mikro Öğretim
C)   Deney
D)   Programlı Öğretim
E)   Problem Çözme

          22. I- Verilen problemi çözme
II- Eldeki verilerden yeni sonuçlar çıkarma
III- Bir yöntemin özelliklerini söyleme
IV- Verilen bir olaydaki ilişkileri açıklama

Yukarıdaki davranışlardan hangilerini öğretirken Araştırma-Soruşturma stratejisi kullanılırsa, öğretim etkili olmaz?

     A)      I-II
     B)      II-III
     C)      I-III
D)   II-IV
E)   III-IV
          
          23. Soru-cevap yöntemi için verilenlerden hangisi söylenebilir?
 
        A)      Alt düzey davranışların kazandırılmasında kullanılamaz
        B)      Ciddi bir ön hazırlık gerektirir
        C)      En fazla kullanılan yöntemdir
        D)      Kullanılan sorular hep aynı düzey olmalıdır
        E)      Tek bir soru türü kullanılırsa etkili olur

          24. Aşağıdakilerden hangisi gezi yönteminin sınırlılıklarından değildir?
 
              A)      Yasal olarak yetkililerden izin almadan kullanılamaz
      B)      Üst düzey davranışların kazandırılmasında kullanılamaz
      C)      Bir çok açıdan zahmetli olan ön hazırlık gerektirir
      D)      Öğrenciler aktif olarak öğrenme-öğretme sürecine katılamazlar
      E)      Gezi süresince öğrencilerin disiplin konusunda sorun yaratmaları mümkündür

          25. Beyin Fırtınası tekniği için hangisi doğrudur?

        A)      İleri sürülen fikirler kesinlikle eleştirilmez
        B)      Öğrencinin genellikle pasif olduğu bir tekniktir
        C)      Sentez düzeyi davranışları kazandırmak için kullanılamaz
        D)      Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirici bir etkisi yoktur
        E)      Sorunlara etkili çözümlerin bulunabildiği bir teknik değildir

          26. Aşağıdakilerden hangisi Mikro öğretim yöntemi için söylenemez?
 
        A)      Öğretmen yetiştirmede kullanılan bir yöntemdir
        B)      Gelişmiş düzeyde öğretim teknolojisi gerektirir
        C)      Bilgi düzeyi davranışların kazandırılmasında kullanılabilir
        D)      Yöntemde eleştirme ve tartışma etkinlikleri vardır
        E)      Zaman ve maliyet açısından ekonomik değildir

          27. Öğretim stratejilerinin seçiminde temele alınacak öğe nedir?
 
        A)      Hedefler
B) İçerik
C)   Eğitim Durumları
        D)      Yöntemler
E) Değerlendirme

          28. Programlı öğretimle ilgili olarak hangisi söylemez?

        A)      Öğretmenin etkin olduğu bir yöntemdir
        B)      Bireysel öğrenme hızına uygun bir yöntemdir
        C)      Öğrenme zamanını öğrenci belirler
        D)      Öğrenci yaptığı davranışa ilişkin anında dönüt alır
        E)      İçeriğin açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmelidir.

          29. Hangi düzey davranış Tartışma yöntemi ile en etkili biçimde kazandırılabilir?

        A)      Bilgi
B)   Kavrama
C)   Uygulama
        D)     Analiz
E)   Sentez

          30. Öğretim materyalleri geliştirilirken en öncelikli olarak dikkate alınması gereken ilke ne olmalıdır?
 
         A)       Öğretim materyalleri uzun süre kullanılabilecek nitelikte olmalıdır
         B)       Kolay temin edilebilir olmalıdır
         C)       Öğrencilerin ilgilerini çekici nitelikte olmalıdır
         D)       Hedef ve davranışlarla uygun olmalıdır
         E)       Öğrencinin gelişim düzeyine uygun olmalıdır

          31. Aşağıdaki bilgilerden hangisini belirtge tablosundan elde etmek mümkündür?
 
        A)      Öğrencilerin hangi davranışları kazanacaklarını
        B)      Öğrencinin davranışların ne kadarını kazanıp kazanmadığını
        C)      Öğrenme öğretme sürecinin ne kadar etkili olduğunu
        D)      Kullanılan araç-gereçlerin ne kadar etkili olduğunu
        E)      Hangi ünitede kaç tane ve hangi düzey hedef olduğunu

          32. Öğrencinin bir davranışı, gerçek bir durumda bir uzmanı gözleyerek ve
                  zamanın yardımı ile öğrenmesi, hangi öğren  meodeline uygundur?  
                         
        A)     Tam Öğrenme
        B)      Probleme Dayalı Öğrenme
        C)      Beyin Temelli Öğrenme
        D)      Durumsal Öğrenme
        E)      Programlı Öğrenme

          33. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi yapılanmacı öğrenme kuramına uygundur?
 
         A)      Öğretmenin bilgiyi öğrencilere açık ve etkili bir şekilde sunması
         B)      Öğretmenin başarıyı öğrenme ürünleriyle değerlendirmesi
         C)      Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını program doğrultusunda gidermesi
         D)      Öğrencilere gerekli yazılı ve canlı kaynakları temin etmesi
         E)      Öğrencilerin birlikte çalışmalarını gerektiren öğrenme ortamları tasarlaması

          34. Aşağıdakilerden hangisi Çoklu Zeka kuramının ortaya koyduğu zekâ türlerinden değildir?
               A)      Dilsel Zekâ
         B)      Matematiksel Zekâ
         C)      Doğa Zekâsı
         D)      Sosyal Zekâ
         E)      Duygusal Zekâ

             35. Öğrencilere her hangi bir durumun ya da olgunun farklı açılardan nasıl algılanabileceğini göstererek, olgulara tek bir açıdan  değil, farklı perspektiflerden bakma becerisi, kazandırmak isteyen bir öğretmen hangi tekniği kullanırsa etkili bir öğretim yapmış olur?                   
         A)      Beyin Fırtınası
         B)      Panel
         C)      Sempozyum
         D)      Altı Şapkalı Düşünme
         E)      Balık Kılçığı

          36. Hangi teknikte tartışma yoktur?
  
        A)   Münazara
B)   Forum
C)   Sempozyum
        D)  Açık Oturum
E)   Fısıltı 22

          37. Yıllık Planda, konuların işlenişini sırasında karşılaşılan durumların daha sonraki planlama çalışmalarında kullanılmak üzere yazıldığı bölüm hangisidir?               
 
        A)      Kontrol-Gezi-Gözlem
        B)      Ödev
        C)      Değerlendirme
        D)      Strateji-Yöntem-Teknik
        E)      Düşünceler

          38. Günlük Planla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
 
        A)      En ayrıntılı plandır
        B)      Özel hedefleri ve davranışları içerir
        C)      Biçimsel bölüm ve işleniş bölümünden oluşur
        D)      Düşünceler bölümü sonunda yer alır
        E)      İşleniş bölümü dersin nasıl işleneceğinin yazıldığı bölümdür

          39. Kullanıldığında ders planından başka özel planlarında yapılamasını gerektiren yöntemler hangileridir?

         A)      Deney – Tartışma
         B)      Demonstrasyon – Dramatizasyon
         C)      Gezi – Demonstrasyon 
         D)      Gezi – Tartışma
         E)      Deney – Gezi

          40. “Öğrenciye öğrendiklerini yeni durumlarda kullanma fırsatı sağlanır” ifadesi öğretim etkinliklerinin planlanmasının hangi aşamasında gerçekleşir?              
 
        A)      Hedeften haberdar etme
        B)      Davranışı ortaya çıkarma
        C)      Öğrenmeyi kılavuzlama
        D)      Geçmiş öğrenilenlerle bağ kurma
        E)      Kalıcılığı ve transferi sağlama

          41. “Gruplayarak, sıralayarak ve soyutlayarak öğrenirler” ifadesi Çoklu Zekâ kuramına  göre hangi zekâ türünü tanımlar?              
 
        A)      Sözel Zekâ
        B)      Görsel Zekâ
        C)      Matematiksel Zekâ
        D)      Ritmik Zekâ
        E)      Sosyal Zekâ

          42. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmede kullanılan akıl yürütme  yollarından değildir?

A) Tümevarım
B) Tümdengelim
C) Aşamalılık
D) Çözümleme
E) Analoji

          43. Aşağıdakilerden hangisi Sunuş Yolu Stratejisinde kullanılabilecek  tekniklerden değildir?
  
       A)  Panel
B) Sempozyum
C) Konferans
       D) Münazara
E) Brifing

          44. Demokratik davranışlar ve fikirlere saygı, alışkanlığı kazandıracak en etkili yöntem nedir?
 
        A)      Tartışma
        B)      Problem Çözme
        C)      Dramatizasyon
        D)      Örnek Olay
        E)      Demonstrasyon

          45. Aşağıdakilerden hangi ölçme aracı Yapılanmacı Öğrenmenin ortaya  koyduğu ilkelere uygundur?
 
         A)      Doğru-Yanlış Tipi Testler
         B)      Çoktan Seçmeli Testler
         C)      Eşleştirmeli Testler
         D)      Doldurma Tipi Sorular
         E)      Bireysel Gelişim Dosyaları

          46. Aşağıdakilerin hangisi Araştırma İnceleme yolu stratejisinin özelliklerinden biridir?
 
        A)      Kavram, ilke ve genellemelerin öğretiminde kullanılır
        B)      Problem çözme becerisini geliştirir
        C)      Öğrencinin bilgiyi keşfetmesi sağlanır
        D)      Genelden özele bilgi aktarılır
        E)      Zaman açısından ekonomiktir

          47. Demonstrasyon yöntemi ile ilgili olarak ne söylenemez?
 
        A)      Tamamen öğrenci merkezlidir
        B)      Psikomotor davranışların kazandırılmasında etkilidir   
        C)      Yaparak-yaşayarak öğrenmeyi gerektirir 
        D)      Becerilerin kazanılması için yeterli tekrar imkanı verir 
        E)      Beceriler aşamalı olarak öğrenilir  
       
   48. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci başarısını etkileyen duyuşsal bir özelliktir?

A)      Derse yönelik tutum
B)      Öğrencinin genel yeteneği
C)      Öğrenme hızı
D)      Derse katılganlık düzeyi 
       E)      Öğrenme ürünleri
 
   49. İşbirlikçi öğrenme yöntemi için ne söylenemez?
     
       A)      Gruplarda öğrenci sayısı 2-6 arasında değişir
B)      Grubun heterojen olması önemlidir
       C)      Demokratik kültürü geliştirir
D)      Grup içi etkileşim önemlidiR
       E)      Her öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur
 
   50. Değerlendirme sürecinin doğru sıralaması hangisidir?
 
       A)      Ölçme –  Ölçüt    –   Karar
B)      Ölçüt   –  Ölçme  –   Karar
C)      Ölçme –  Karar   –   Ölçüt
D)      Ölçüt   –  Karar   –   Ölçme
       E)      Karar   –  Ölçme  –   Ölçüt

51. Şans başarısının en az olduğu sınav türü hangisidir?
 
   A)      Essey tipi testler
   B)      Doğru yanlış tipi testler
   C)      Sınıflama gerektiren testler
   D)      Çoktan seçmeli testler
   E)      Eşleştirme gerektiren testler

52. Sağladığı bilgi bakımından en verimli olan ölçek türü hangisidir?
  
   A)  Adlandırma
   B) Aralık
   C) Oran
   D)  Sıralama
   E) Sınıflandırma

53. Aşağıdaki sınav türlerinden hangisinin objektifliği en yüksektir?
 
   A)      Çoktan seçmeli testler
   B)      Sözlü sınavlar
   C)      Portfolyolar
   D)      Essey tipi testler
   E)      Kısa cevaplı testler

54. Z puanı 2,5 olan öğrencinin T puanı kaçtır? 

A) 25
   B)      50
   C)      75
   D)      85
E)   110
55. , 56., 57. ve 58. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız


Soru no: 6 A B* C D E Toplam
Üst Grup 20 55 20 15 10 120
Alt Grup 25 15 20 35 25 120
Toplam 45 70 40 40 35 240

55. Bu sorunun madde güçlük indeksi kaçtır?

   A)      0.16
   B)      0.20
  C)     0.29
  D)     0.33
  E)     0.40

56. Bu maddenin Ayırıcılık gücü indeksi kaçtır?
 
   A) 0.15
   B) 0.24
   C) 0.29
   D) 0.33
   E) 0.40

57. Bu soru güçlük bakımından nasıl bir sorudur?
 
   A) Çok kolay
   B) Kolay
   C) Orta Güçlükte
   D) Zor
   E) Çok Zor

58. Bu soru ile ilgili ne söylenebilir?
 
   A) Çeldiricileri iyi işlememiştir
   B) Madde teste alınmalıdır
   C) E çeldiricisinin cazibesi arttırılmalıdır
   D)Maddeyi cevaplayıcıların %70’i doğru cevaplamıştır
   E) Maddenin kökü düzeltilmelidir

59. Standart kayması 0.45 ve ayıcılık gücü indeksi 0.34 olan bir maddenin güvenirlik indeksi kaçtır?
 
    A) 0.09
    B) 0.15
    C) 0.27
    D) 0.58
    E) 0.79

60. Madde güçlük indeksleri toplamı 18 olan 40 maddelik bir testin puanlarının aritmetik ortalaması kaçtır?
 
    A) 18
    B) 22
    C) 29
    D) 37
    E) 58

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites